Sunday, November 29, 2009

Poster by Prof. Darshan singh ji Ragi


with thanks : source : http://ggsacademy.com/shabadvichar/gurmattopics/dasamgranth#dec5

SikhsIndia

Letter from Rochester Gurdwara, for Prof. Darshan Singh ji Khalsa

BY SD. DALJEET SINGH HOTHI & SANGAT from GURDWARA ROCHESTER, NEW YORK

☬ ੴ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥ ☬
ਵਲੋ ਰੋਚੈਸਟਰ ਿਨਉਯਾਰਕ (ਯੂ ਐਸ ਏ) ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਿਮਤੀ 22, 23 ਅਗੱਸਤ 2009 ਨੰ ੂਸਾਡੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਵਦਵਾਨ
ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਚੈਸਟਰ ਿਨਉਯਾਰ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾ ਗੁਰਮਤ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸੀਆ ਰਚਨਾਵਾ ਵਾਰੇ ਸਚੇਤ ਕ
ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਰਚਨਾਵਾ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰੋ: ਦ
ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ
ਿਵਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕਸ਼ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਲਾਬਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਿਜਸ
ਤਾਿਹਤ ਿਜਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਚੈਸਟਰ ਦੇ ਿਦਵਾਨ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ
ਨੰ ੂ ਇਸ ਤਰਾ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ੂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦ
ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਸ ਟੀ ਵੀ ਤ􀂃 ਿਦਖਾਇਆਂ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ ਸਚਾਈ ਤੋ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਿ
ਆਮ ਿਸੱਖਾ ਨੰ ੂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਿਪਛ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਦਵਾਨ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਦਸਮ ਗੰ੍ਰਥ ਿਵੱਚ ਚਿਰੱਤਰ ਨੰ ਬਰ 16, 2
ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਿਵਦਵਾਨਾ ਿਵੱਚੋ ਪੋ: ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾ􀂩 ਿਸੰਘ ਜੀ (
ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਲੇਖ ‘ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ’ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 1959 ਿਵਚ ‘ਗੁਰਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ’ ਿਵ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕ
ਚਿਰੱਤਰ 16, 21, 22, 23 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਿਗਆਨੀ
ਨਰੈਣ ਿਸੰਘ, ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਪਦਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਪੁਸਤਕਾ ਿਵੱਚ ਇਹੀ ਿਖਆਲ ਪਰ
ਹੁਣ ਜਦੋ ਪੋ੍ਰ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਆਮ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤ ਨੰ ੂਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦਸਮ ਗੰ੍ਰਥ
ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾ ਦੇ ਿਢੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਿਕਓ ਪਈਆ
ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰ ੂਠੀਕ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ
ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਭਗਤਾਉਣੇ ਪ􀂂ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੰ ੂਝੂਠ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੱੁਕ
ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਪ􀂂ਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਿਸੱਖੀ ਤੋਪਾਂ ਬੰਬਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਮਰੀ ਅੱਜ ਧਾਰਿ
ਭੇਖੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋ ਡਾਂਵਾ ਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿਸੱਖੋ ਜਾਗੋ! ਜੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਵਰਗੇ ਿਵਦਵ
ਨੰ ੂਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਸਾਿਰਆ ਨੰ ੂਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਿਰੱਛ
ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਡੱੁਗਡੱੁਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱ ਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੰ ੂਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਵ
ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਚੈਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਕਹਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੇ
ਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਅਸਲ ਡੀ
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ

ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ 585-698-0146 ਹੈ।

with thanks : source : http://ggsacademy.com/shabadvichar/gurmattopics/dasamgranth#dec5

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Sikhs vie for title of 'Mr Singh' in Amritsar

2009-11-29 16:40:00

Sikh youths from across the world competed for the coveted title of 'Mr Singh International' at a Sikh fashion show here on Saturday.

Organised by a voluntary organisation, named Akal Purakh Ki Fauj (APKF), the fashion show was organised with an aim to attract the youths towards modelling.

The participants were glad to participate in the competition.

"About 15,000 people have come to watch Sikhs walk the ramp that's their pride in Sikhism. These Sikhs are going to rock the show and prove that Sikhs are the best, will be the best and remain the best throughout the world," said Amanpreet, one of the participants.

The organisers believed that shows like this would give a platform to the youths to make their presence felt not only in modelling but also in Bollywood.

"Our aim is to showcase the talent of these Sikh youths and through this take them to Bollywood where they can show their talent. There is dearth of robust Sikh youths in the Bollywood and people from other community enact the roles of Sikhs which they cannot justify," Jaswinder Singh, President APKF.

Non-resident Indians from England, Australia, Hong Kong and Canada participated in the show. (ANI)

with thanks : source : http://sify.com/news/Sikhs-vie-for-title-of-39-Mr-Singh-39-in-Amritsar-news-jl3qEebajde.html

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Please do not hide your identity while informing us a serious matter

It's being observed that, while giving us some news or information of serious nature, senders hide the identity and location. Sometime, they give the wrong mail ID or Cell number. As a result, we can not contact them to verify the matter. If you wish to keep your name & contact details HIDDEN, we promise, we will not reveal it to any one. But atleast, let's contact you to verify the matter or for any more details.

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Desperate foreign students seek charity


Hundreds of destitute Indian students have finished another free lunch at a Sikh temple in Southall, west London. It's not the dream of England they were sold.

"I can't afford to rent a room, I'm borrowing money from relatives at home just to buy my bus fare to college," says Nitin Walia, who has sought refuge at the temple since he arrived on a student visa last week.

Read detailed news at : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8376423.stm

Pak Sikh thrashed for not converting

AMRITSAR: A Sikh advocate in Pakistan was reportedly thrashed and threatened with dire consequences recently if he did not convert to Islam,forcing his family to run for safety to a gurdwara in Hassanabdal near Rawalpindi.

While the victim, Anup Singh, was yet to regain consciousness, the incident has left the Sikh community in Pakistan rattled and insecure. Talking to TOI from Islamabad, Anup’s brother, Ravinder Singh, recalled horror of November 21. ‘‘A group of at least eight men kidnapped my brother from his office and took him to Mohammad Amin’s residence, where he was stripped and photographed with Amin’s wife.’’

Undergoing treatment for fractures and severe head injuries in Holy Family Hospital, Ralwalpindi, where doctors said it might take a few months before Anup could start leading a normal life, the advocate was reportedly assaulted for fighting a separation case for Amin’s wife, Safina Kanwal. ‘‘The goons made my brother sign on a blank paper, after which they cut his hair, beard, moustaches and threatened him to convert to Islam if he wanted to live in Pakistan.’’

with thanks : source : http://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-toi/special-report/Pak-Sikh-thrashed-for-not-converting/articleshow/5280363.cms

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

CIC slaps fine of Rs 57,500 on Delhi Sikh Gurdwara Management Committee
NEW DELHI: The Central Information Commission (CIC) has slapped a fine of Rs 57,500 on the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee for its failure to reply to 3 RTI applications.

Delhi Sikh Gurdwara Prabandh Sudhar Committee member Kuldip Singh Bhogal in a press conference on Saturday informed that the CIC has imposed a penalty of Rs 57,500 for non-furnishing of information under RTI Act in three different complaints by the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC).

Bhogal said there were reports of illegal transfer of Guru Harkrishan Hospital, Bala Sahib, in Delhi to one Manipal Group by the office bearers of DSGMC. "An RTI application was filed by the Sudhar Committee seeking a copy of the agreement made with the said Manipal Group. But the information was not provided even after one year. In view of the delay, the CIC in its final hearing passed an order imposing a penalty of Rs 25,000,'' Bhogal said.

"Similarly, in another complaint, the CIC imposed a penalty of Rs 25,000 on DSGMC for not furnishing the details of the fee paid by it to lawyers to defend the case of illegal postponement of elections of the executive board due in February 2008. A fine of Rs 7,500 was also imposed for delay in providing information in another matter,'' Bhogal added.

When contacted, DSGMC chief PS Sarna rubbished the claims of Bhogal and on the RTI issue, he said, "Our lawyer has told us that we are not covered by the RTI Act as we are a religious body. Thus, we decided not to respond to the RTI applications.''

with thanks : source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/CIC-slaps-fine-of-Rs-57500-on-Delhi-Sikh-Gurdwara-Management-Committee/articleshow/5280346.cms

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Friday, November 27, 2009

Please confirm through mail sent by Feed Burner, after subscribing the Sikh blog 'SikhsIndia'

It has been observed that many of our most valued visitors, who have subscribed our Sikh Blog for Latest Sikh News, have not yet Re-confirmed it, through the mail for confirmation, sent to them by feed burner.Please note that after subscribing the Blog, you have to RECONFIRM it through the mail sent to your mail box, by Feed Burner.Till than you will not get our regular updates, directly into your mail box. Please look into the matter & recheck your mail box.

with best regards

SikhsIndia

The property of the last King of Sikh’s auctioned

Fri, Nov 27, 2009 8:33:32
The property of the last King of Sikh’s auctioned

Shoes Belonging to Maharajah Deleep

Auctioneers will on December 9 auction heritage items belonging to the Sikh Kings, Maharajah Ranjit Singh and Maharajah Duleep Singh

First item under the hammer will be a velvet jacket that belonged to Maharajah Deleep Singh along with matching shoes described as ‘foliate decorated gold braid raised work on a crimson velvet ground’

Auctioneers are hoping to sell both items for Estimate £75,000-100,000


Velvet jacket that belonging to Maharajah Deleep

These items remained the property of his Royal Highness the Maharajah Duleep Singh until 1893. In 1894 his executors sold Elvedon Hall and its contents to Edward Cecil Guinness, 1st Earl of Iveagh.

Originally Purchased by John Bly Antiques in 1952 from Elveden Hall, Suffolk, England (the former residence of Maharajah Duleep Singh). The Bly family have been dealers in Hertfordshire, since the beginning of the 19th century. John Bly was the former chairman of the British Antique Dealers Association. He is a resident expert on BBC Television's 'Antiques Roadshow' since it started in 1978. The jacket is now the Property of a Lady.

The auctioneers Lyon & Turnbull, established in Edinburgh in 1826, have researched Maharajah Duleep Singh with the assistance of renowned historian Peter Bance and written a well articulated account of the last Sikh King

Born on the 4th September 1838, during the zenith of the illustrious Sikh Kingdom, Duleep Singh, was the youngest son of the legendary Ranjit Singh the 'Lion-of-the-Punjab', who ruled the region by the power of his sword and with the fear of his name, a contemporary of Napoleon, who adopted a very European style for his army with an array of Europe's distinguished Generals.

In 1843, the infant Duleep Singh was thrusted as the Sovereign of 'Land of the Five Rivers,' at the tender age of five years, and found himself at the head of the one of the most powerful independent Kingdoms in the Indian sub-continent and a thorn in the advancement of the British Empire.

With misleading ministers and irresponsible guardians, two wars were fought against the British, resulting in the minor Duleep Singh being separated from his mother, surrendering the famed Koh-i-Noor diamond and removed from power by the underhand-means of the East India Company.

He was effectively exiled to Britain, where he became an instant favourite of Queen Victoria and the ideal party accessory. He passed his time with the crème de la crème of Victorian high society; regularly shooting game with the Prince of Wales at his numerous Highland and English estates, and led a most extravagant and lavish lifestyle often above his means.

Duleep Singh in the height of his days as a Suffolk Squire, was an untouchable shooter, and a fashionable gent with a taste for the finer things in life, be it canvases, sculptures, gems, or women. His appearance in dazzling jewels and semi-European dress were an essential part of him being the eye-turner at every event of its day. Invitations would flood from all over Britain and in some cases Europe too, to bring a touch of exoticness to the functions.

This lot is a fine example of the richly embroidered velvets worn by the Maharajah for his formal court events, showing the high quality of workmanship fit only for an Indian Prince. A similar style jacket is pictured in a lithograph of the Maharajah from a photograph taken by Mayall in 1859.

But after trying his hand at writing a West End play, standing for Parliament, playing the field, and remonstrating with the British Empire for the shortfall of his stipend, the deposed Sovereign became disillusioned by his surroundings and sought to make a stand against the tyrannical establishment under the watchful eye and encouragement of the disaffected Fenians, the French underworld, and Tsarist Russia. His plans for resurrecting himself failed and he was tragically struck down with a stroke, dying alone and penniless in a Paris hotel room on the 22nd October 1893 far from the riches of the Punjab.

‘We would like to thank Mr Peter Bance for his assistance in the catalogue description’ write the auctioneers

Also on sale will be a portrait of Sikh King, Ranjit Singh, father of Duleep Singh.


Portrait of Sikh King, Ranjit Singh, father of Duleep Singh

The catalogue decribes this as ‘Gouache heightened with gold on paper, farsi inscription 'Shabah-i Maharajah Ranjit Singh Bahadur Rajah - i Lahaur o Panjab', translated as 'Maharajah Ranjit Singh the warrior of Lahore and Punjab. 28cm x 14cm
Estimate £8,000-12,000

Further credit goes to them for writing ‘Maharajah Ranjit Singh (1780-1839) was a Sikh ruler of the Punjab.

Born in Gujranwala in 1780, into a Sikh family. Ranjit is remembered for uniting the Punjab as a strong state and his possession of the Koh-i-Noor diamond (later gifted to Queen Victoria by Maharajah Duleep Singh). His lasting legacy was the beautification of the Harmandir Sahib, holiest site of the Sikhs.

This portrait is an accurate representation of Ranjit Singh; the French botanist Victor Jacquemont, a traveller in the Punjab from 1829 to 1832 wrote:

'He is a thin little man with an attractive face, though he has lost an eye from small-pox which has otherwise disfigured him little. His right eye, which remains very large, his nose is fine and slightly turned up, his mouth firm, his teeth excellent. His expression shows nobility of thought, shrewdness and penetration.'

Early depictions of the Maharajah are very scarce, the earliest known painting was discovered by a research assistant at the British Museum.

That painting is currently being exhibited at the Victoria and Albert Museum in 'The Splendour of India's Royal Courts Exhibition' (10 October 2009 - 17 January 2010).

with thanks : source : http://www.emgonline.co.uk/news.php?news=8072

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Preneet Kaur conferred 'the Sikh of the year' 2009 award

Agencies
Posted: Nov 27, 2009 at 1121 hrs IST

London Minister of State for External Affairs Preneet Kaur has been conferred with the prestigious Sikh of the year 2009 award for her outstanding contribution to the state of Punjab.

At the annual dinner of Sikh Forum International held at the House of Lords here last night, NRI businessman Lord Iltaf Sheikh presented the award to Kaur in the presence of a distinguished gathering including Lord Navnit Dholakia, Deputy leader of the Liberal Democrats in the House of Lords.

Lord Sheikh told Kaur "you are worthy recipient of this award for your outstanding contribution to Punjab."

Accepting the award, Kaur said though she had the good fortune of receiving several honorary degrees and awards in the past, "there can be nothing more valuable or precious than receiving this award today in the House of Lords amongst the august gathering of achievers of our Diasporas in the UK."

"It is a wonderful feeling to be here in London at a time when the relationship between our countries is at its very best," she noted.

Others present at the function included Lord Viscount Slim, Justice Mota Singh, Ranjit Singh, OBE, President of the Forum, R S Baxi, founder of Europe's leading recycling firm and winner of Asian of the year 2008 award, Surinder Aujla, NRI entrepreneur and Rami Ranger, leading NRI entrepreneur.

"The Indian community in the UK has a unique place in our Diaspora. UK is the first country which has an Indian community truly representative of its diversity," Kaur said, adding "your involvement in the economic, social and political life of this country has been positively significant."

Referring to the growing bilateral trade, she said, "while UK is one of India's most important trade and investment partners, India has become one of the largest investors in the UK.

"There have been significant investments in IT, life sciences and advanced engineering. Over 600 Indian companies have opened their offices in UK and have secured the second highest number of jobs by a foreign employer in the UK."

Describing India as one of the fastest growing economies of the world, the minister said, "India's dynamic growth coupled with its large reservoir of skilled workforce, its commitment to democracy and the rule of law, all taken together make India a very attractive investment destination.

"India has achieved levels of European productivity at a meagre 20 per cent of the cost. Global corporations clearly understand the value of leveraging India's advantages."

Referring to a minute's silence observed at the function in memory of those killed in last year Mumbai terror attack, Kaur said, "the spectre of terrorism, extremist ideologies have become transnational in nature. No country is immune to them. Thus it requires global response."

Ranjit Singh presented a cheque for 10,000 pounds to a charity to help heroes families of those killed in action. The Forum had donated 32,000 pounds to the charity of Prince of Wales, Prince Charles, last year.

with thanks : source : http://www.expressindia.com/latest-news/Preneet-Kaur-conferred---the-Sikh-of-the-year---2009-award/546954/

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Thursday, November 26, 2009

Great books on Sikh history

B.Jawahar Singh Kirpal Singh & Co have added a collection of some great books on Sikh History on their Online Webstore . The collection consists of some famous Books on Sikh History by some of the greatest writers such as Khushwant Singh , Patwant Singh , Joseph Davey Cunningham , W.L.M .Gregor , Ganda Singh , Mark Tully , K Natwar Singh , Kartar Singh Duggal , Sohan Singh Sheetal , Satbir Singh , Charan Singh Safri . The Collection consists of some famous Books such as The Sikhs by Patwant Singh , The Sikh History by Joseph Davey Cunningham , The Sikh History by WLM Gregor , Amritsar – Mrs Indira Gandhi’s Last battle by Mark Tully and Satish Jacob , The Butcher of Amritsar (A Book on General Dyer and Jallianwala Bagh Massacre) , The Punjab Story by K.P.S Gill and Khushwant Singh , The Magnificent Maharaja By K.Natwar Singh , Operation Blue Star – the True Story by Gen K.S. Brar , My Bleeding Punjab by Khushwant Singh , Sikh History By Khushwant Singh (in Punjabi), Sikh History By Satbir Singh (in Punjabi) .

The Collection has been launched with the sole aim to educate sikhs about their Glorious Past , acts of Bravery , sacrifices and their rich history . Books have been selected from both Punjabi and English Language so that maximum sikhs and other population could benefit from it .

The Company plans to organize other collections of Books on Sikh Gurbani , Books on Sikh Philosophy , Sikh Gutkas of Gurbani , Books on Sikh Gurus , Books on Sikh Gurdwaras etc online soon and make them available at their webstore for sikhs throughout the world .
Access the Collection Online at : http://www.jsks.co.in/sikhhistory.htm

with thanks : Jaspinder for contributing this.

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Keertan at Rochester, NY by Prof. Darshan Singh ji Khalsa

The complete controversial video of Keertan by Prof. Darshan singh ji ragi at Rochester, NY has been uploaded on this blog as well on Sikh web portal www.sohnijodi.com

Please view

Regards

SikhsIndia

Tuesday, November 24, 2009

Guru Nanak Daata Baksh Lai Mission - video Album released

Chandigarh, Punjab November 23, 2009 — On the sacred Martyrdom Day of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib, Guru Nanak Daata Baksh Lai Mission has released a video album titled Haun Balihari Satgur Poorey, Saran Ke Daatey Bachan Ke Soorey.

Video eCards on the Ninth Sikh Guru, Sri Guru Tegh Bahadur Sahib, have also been released to mark the Sacred occasion.

About Guru Nanak Daata Baksh Lai Mission:
Guru Nanak Daata Baksh Lai Mission, through which the productions and publications of Brig. Partap Singh Ji Jaspal (Retd.) are released, is at the forefront of promoting universality of Sikhism and its Divine Content, embracing the whole mankind as one global family of the sole beloved God. It reaches out to the world through the mediums of internet, TV channels, audio and video productions, and book publications. The mission seeks no publicity and serves the whole global community in the firm belief of oneness of godhood and oneness of the mankind. It consists of only the family members and is based at 203, Sector 33-A Chandigarh Phone: +91 172 2601440.

Source: Album Released on Gurpurab of Ninth Sikh Guru

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

DR. A. P. J. Abdul Kalam 's Speech in Hyderabad .

Why is the media here so negative?

Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths, our achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories but we refuse acknowledge them--- Why?

We are the first in milk production.
We are number one in Remote sensing satellites. a
We are the second largest producer of wheat.
We are the second largest producer of rice.
Look at Dr. Sudarshan , he has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit.

There are millions of such achievements but our media is only obsessed in the bad news and failures and disasters.

I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck. But the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in five years had transformed his desert into an orchid and a granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killings, bombardments, deaths, were inside in the newspaper, buried among other news.

In India we only read about death, sickness, terrorism, crime.

Why are we so NEGATIVE?

Another question: Why are we, as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign T. Vs, we want foreign shirts. We want foreign technology.

Why this obsession with everything imported. Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? I was in Hyderabad giving this lecture,when a 14 year old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied: I want to live in a developed India . For her, you and I will have to build this developed India . You must proclaim. India is not an under-developed nation; it is a highly developed nation.


Do you have 10 minutes? Allow me to come back with a vengeance.


Got 10 minutes for your country? If yes, then read; otherwise, choice is yours.
YOU say that our government is inefficient.
YOU say that our laws are too old.
YOU say that the municipality does not pick up the garbage.
YOU say that the phones don't work, the railways are a joke,
The airline is the worst in the world, mails never reach their destination.
YOU say that our country has been fed to the dogs and is the absolute pits.

YOU say, say and say.. What do YOU do about it?


Take a person on his way to Singapore . Give him a name - YOURS. Give him aface - YOURS. YOU walk out of the airport and you are at your International best. In Singapore you don't throw cigarette butts on the roads or eat in the stores. YOU are as proud of their Underground links as they are. You pay $5 (approx. Rs. 60) to drive through Orchard Road (equivalent of Mahim Causeway or Pedder Road ) between 5 PM and 8 PM. YOU come back to the parking lot to punch your parking ticket if you have over stayed in a restaurant or a shopping mall irrespective of your status identity... In Singapore you don't say anything, DO YOU?

YOU wouldn't dare to eat in public during Ramadan, in Dubai .

YOU would not dare to go out without your head covered in Jeddah .

YOU would not dare to buy an employee of the telephone exchange in London at 10 pounds ( Rs.650) a month to, 'see to it that my STD and ISD calls are billed to someone else.'

YOU would not dare to speed beyond 55 mph (88 km/h) in Washington and then tell the traffic cop,'Jaanta hai main kaun hoon (Do you know who I am?). I am so and so's son. Take your two bucks and get lost.'

YOU wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand

Why don't YOU spit Paan on the streets of Tokyo ? Why don't YOU use examination jockeys or buy fake certificates in Boston ??? We are still talking of the same YOU..

YOU who can respect and conform to a foreign system in other countries but cannot in your own. You who will throw papers and cigarettes on the road the moment you touch Indian ground. If you can be an involved and appreciative citizen in an alien country, why cannot you be the same here in India ?

Once in an interview, the famous Ex-municipal commissioner of Bombay , Mr. Tinaikar , had a point to make. 'Rich people's dogs are walked on the streets to leave their affluent droppings all over the place,' he said. 'And then the same people turn around to criticize and blame the authorities for inefficiency and dirty pavements. What do they expect the officers to do? Go down with a broom every time their dog feels the pressure in his bowels? In America every dog owner has to clean up after his pet has done the job. Same in Japan . Will the Indian citizen do that here?' He's right. We go to the polls to choose a government and after that forfeit all responsibility.

We sit back wanting to be pampered and expect the government to do everything for us whilst our contribution is totally negative. We expect the government to clean up but we are not going to stop chucking garbage all over the place nor are we going to stop to pick up a stray piece of paper and throw it in the bin.

We expect the railways to provide clean bathrooms but we are not going to learn the proper use of bathrooms.

We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries but we are not going to stop pilfering at the least opportunity.

This applies even to the staff who is known not to pass on the service to the public. When it comes to burning social issues like those related to women, dowry, girl child! and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. Our excuse?

'It's the whole system which has to change, how will it matter if I alone forego my sons' rights to a dowry.' So who's going to change the system? What does a system consist of ? Very conveniently for us it consists of our neighbor's, other households, other cities, other communities and the government. But definitely not me and YOU.

When it comes to us actually making a positive contribution to the system we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr.Clean to come along & work miracles for us with a majestic sweep of his hand or we leave the country and run away. Like lazy cowards hounded by our fears we run to America to bask in their glory and praise their system. When New York becomes insecure we run to England .. When England experiences unemployment, we take the next flight out to the Gulf. When the Gulf is war struck, we demand to be rescued and brought home by the Indian government. Everybody is out to abuse and rape the country. Nobody thinks of feeding the system. Our conscience is mortgaged to money.

Dear Indians, The article is highly thought inductive, calls for a greatdeal of introspection and pricks one's conscience too.... I am echoing J. F. Kennedy 's words to his fellow Americans to relate to Indians.....

'ASK WHAT WE CAN DO FOR INDIA
AND DO WHAT HAS TO BE DONE TO MAKE INDIA
WHAT AMERICA AND OTHER WESTERN COUNTRIES ARE TODAY'


Lets do what India needs from us.

Forward this mail to each Indian for a change instead of sending Jokes or junk mails.

Thank you,
Dr. Abdul Kalaam

Guru Tegh Bahadur, an epitome of sacrifice

Arun Sharma, TNN 24 November 2009, 03:28am IST

CHANDIGARH: The martyrdom of the ninth Sikh Guru Tegh Bahadur is a very important day in the religious calendar of the Sikhs. The occasion will be celebrated on November 24 by Sikhs all around the world.

Scores of devotees take out huge processions and Kirtans are also sung to pay homage to the Guru. Sermons and lectures are also organized. Chairperson of the department of Guru Nanak studies, Panjab University, Jaspal Kaur said, "The translation of guru's name 'Tegh Bahadur' is 'master of the sword.' However, he was master of the spiritual sword not the political one." The guru always said, "be bold and fearless with others but not God." Amarjit Singh Kang, senior professor, department of Sikh studies, Kurukshetra University said, "Born on April 1, 1621, in Amritsar, the guru was the youngest of five sons of the sixth guru Guru Har Gobind."

Guru Tegh Bahadur's earlier name was Tiyag Mal. He took active part in wars against rulers along with his father Guru. Seeing his valour, his father named him 'Brave of the Sword' - Tegh Bahadur. "Guru Har Gobind institutionalized the concept of - Miri (political sword) and Piri (spiritual sword). He used to wear two swords which represented these two concepts.

One day when the guru lifted young Tegh Bahadur, he grabbed the sword that represented Piri," he added.

During his adult life, the guru came up with a triple formula - Naam, Dan and Isnaan.

While Naam means to meditate (Waheguru), Daan is sharing one's earnings and Isnaan (bath) before the morning prayers. He said those who followed these principles would free themselves from all worldly desires. On the advice of his father, Guru Tegh went into seclusion and meditated for about 25 years at Bakaala village till year 1665 AD, following which he was offered Guruship. Later, the guru travelled up to Bengal and Assam. On the way, he stayed at Patna. It was at Patna that his son 'Gobind Rai' was born. The historian says once the guru played mediator between two rival kings in Assam and avoided bloodshed.

After about 5 years, he came back to Punjab and founded the city of Anandpur Sahib. Amarjit said, "Aurangzeb was the most cruel and dreaded king. He ruled India for over 50 years. He had imprisoned his sister, father (Shah Jahan), murdered all his brothers to become the king. To elevate his position in the eyes of his people, he posed to be a good Muslim." "To please his community, he started converting Hindus to Muslims by force. Those who refused conversion were beheaded," the scholar said.

Though Aurangzeb forcefully stated converting Hindus to Muslim religion in all Southern states, including Bengal, Bihar, Rajasthan, Gujarat etc. He also started the systematic and vigorous conversion of high caste Brahmins of Kashmir.

In 1674 AD, Kashmiri Brahmins requested Guru Tegh Bahadur to save them from Aurangzeb's ruthlessness. It was then that the guru decided that he would sacrifice himself to stop this cruel practice.

Guru Tegh chose his son as the next guru of the Sikhs and offered himself for the supreme sacrifice.

Amarjit said, "In 1675 AD, Guru Tegh Bagadur was arrested in Agra along with few of his followers and brought back to Delhi. He was asked to convert to Muslim religion. He was later asked to prove that he was a godly person and show miracles."

To this, the guru replied, "It is an individual's right to choose the religion he wants to follow. Showing miracles is against the will of god and laws of nature. I don't fear death and am prepared to die."

The guru was imprisoned in an iron cage. Three of his followers were killed in front of his eyes.

"His first follower was cut longitudinally into two pieces with a saw by fixing him in wooden planks, another was boiled in water and the third was burnt in cotton wool. With their face towards the Guru, the three Sikhs sacrificed themselves without any remorse. Yet the guru's stand was firm," the historian said. Following this, the Guru was beheaded in 1675 AD, the very place where Gurdwara Sis Ganj Sahib now stands in Delhi.

with thanks : source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Guru-Tegh-Bahadur-an-epitome-of-sacrifice/articleshow/5262428.cms

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Monday, November 23, 2009

Humble request to every visitor who owns a personal page, a website or a Sikh blog

Sat Sri Akal,

'SikhsIndia' is a Sikh Blog for a noble mission of spreading the Sikh News.We need your help in spreading these news messages to Sikh community, all over the world. We are making every effort to reach maximum number of people in our community so that no one misses the latest Sikh news. It's our humble request to every visitor, who owns a personal page, website or web blog, to please link to us.

You are also requested to Subscribe the Sikh Blog 'SikhsIndia' so that you get regular updates, direct into your mailbox.

You are also requested to join our Yahoo group 'SikhsIndia'.

You are also requested to add your Matrimonial profiles absolutely free on our fast upcoming Sikh web portal 'sohnijodi'.

with best regards

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Sunday, November 22, 2009

Keertan in Rochester, NY, that lead to the edict from Akal Takht against Prof. Darshan singh ji KhalsaThis video is being uploaded again for our most valued visitors.

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Wanna miss the regular updates of latest Sikh News ?

Please subscribe our Sikh Blog SIKHSINDIA, so that the regular updates reach your mail box through FEED BURNER, regularly. No Spams. You can subscribe it from the Button on the TOP LEFT corner of this page. In return, you will get a mail for confirmation. On your confirmation of the Subscription, you will start getting the updates regularly.

with best regards,

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

I Accuse.....


I Accuse: The Anti-Sikh Violence Of 1984 By Jarnail Singh, Penguin/Viking 165 pages Rs 350

Sikh diaspora seeks explanation for injustice to victims of 1984 carnage

Sarabjit Pandher
CHANDIGARH, November 21, 2009

On the eve of Prime Minister Manmohan Singh’s arrival in the U.S., different advocacy, human rights groups, networks and Sikh organisations, have put up a coordinated campaign across North America and Europe to expose the denial of justice to the thousands of victims of the November 1984 anti-Sikh carnage.

According to a release on Saturday, these groups have appealed to President Barack Obama, members of the U.S. Congress, human rights organisations, the media and the people of the U.S., to ask Dr. Singh to explain the events of November 1984 and their aftermath.

They demanded that Dr. Singh should tell the world community how continuous mistreatment, abuse and killings of Sikhs, Dalits and other religious minorities, did not establish an ongoing pattern of targeting minorities in a “supposedly democratic India.” They asked the international community to negate India’s claim of respect for human rights, justice for all, and democracy.

One such campaign is spearheaded by a New York-based attorney, Gurpatwant Singh Pannun, who is the legal adviser to Sikhs For Justice (SFJ), a U.S.-based human advocacy, which in collaboration with the All-India Sikh Students Federation and its president Karnail Singh Peer Mohammad, want to disseminate true and correct information, statistics, figures and data regarding the “Genocide of Sikhs in November 1984.”

‘Indicted shielded’

In the appeal to President Obama, the SFJ emphasised that the aftermath was worse than the riots themselves as successive Indian governments not only failed to prosecute the guilty, but continued to shield those leaders indicted by inquiry commissions. Most of them were given seats in parliament and positions in the Union Cabinet.

with thanks : source : http://beta.thehindu.com/news/national/article52659.ece

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

One Shoe Isn’t Quite Enough

The missile he threw at the home minister made a statement; now Jarnail Singh pens a searing book.
Jaya Jaitly


The vicious pre-planned slaughter of the Sikh people in 1984 following Indira Gandhi’s assassination did not just leave every Sikh traumatised. It also deeply affected their psyche, their faith in their neighbours, in the system, in the state, in the very idea of justice itself.

For many of us non-Sikhs, it was a defining moment in our lives. On October 31 that year, I saw Sikhs being beaten on Lodi Road; the police told us to move on and not bother about it since we were not Sikhs. We saw trucks loaded with white-capped men shouting khoon ka badla khoon se lenge. We saved two Sikhs from being thrown over the Safdarjang flyover, hiding them in our car and ensuring they reached home safely. We kept their two-wheeler for over three months till they had the courage to come back for it. On the afternoon of November 1, we found slashed, shattered, blood-covered Sikh families in Trilokpuri.

When we went to the Lt Governor to ask for relief, he told us colour TVs would be provided to see Mrs Gandhi’s funeral.

With a team of university students, I ran a relief camp at Farash Bazaar Police Station for three months, fighting for their rehabilitation. When we went to the Lt Governor on Nov 2 to ask for relief, he told us that colour TVs would be provided in the camps to watch Mrs Gandhi’s funeral. Three days later when all the killing had stopped, I was stopped by armymen with guns. “Where were you three days ago?” I shouted. That was when I discovered the bylanes of Trilokpuri, Nand Nagri and Kalyanpuri colonies. The capital was strewn with molten flesh, burning tyres, tresses of hair. The devastation was worse than any wrought by a natural calamity. It was certainly the day that I, a mother of two children and an IAS officer’s wife, finally grew up. Reading Jarnail Singh’s I Accuse brought the old anger and agony back.

Jarnail’s book is excellent material for a study of the nature of festering injustice. Khushwant Singh’s Foreword speaks of the perpetrators and that “they still need to be brought to justice”. Jarnail gives various examples of how “everything was done to prevent justice from taking its course”. Those who were only children then must know that Sikh homes and establishments were targeted with voters’ lists distributed to organised mobs. Survivors repeatedly mentioned kerosene, iron rods, burning tyres and some inflammable white powder as common methods of killing.

Policemen who prevented killings were summarily transferred; those who allowed and encouraged it or disarmed Sikhs who defended themselves were later promoted. No action was taken against the 145 police personnel mentioned in various reports. The first fir was filed in 1994, 10 years later. Many local perpetrators became councillors, mlas, and even cabinet ministers in Rajiv Gandhi’s time. No statements were taken, chargesheets were deliberately faulty and bail was given to murderers based on cyclo-styled application forms by lawyers close to Congress leaders. Old men defending women and children were killed; some surviving youth became drug addicts. One of the many mass murderers was given life imprisonment. The CBI at one point claimed it had no time to investigate, but had the time to give a clean chit to another perpetrator after polls had been announced. This made home minister P. Chidambaram announce that he was “happy”, provoking Jarnail to throw a shoe at him at a press conference.

Jarnail poignantly describes Delhi neighbourhoods that were innocent and fearless till that fateful day. His disabled older brother was roughed up by the mob and went into shock. “He had always been treated with consideration. That day he learned the only thing that mattered was that he was a Sikh,” Jarnail writes.

Can the Sikhs put the events of 1984 behind them and move on, as the prime minister recently advised them to do? Jarnail writes: “If people have lost their lives in a storm, it is a different matter; but how can a massacre be forgotten? Especially when there’s been no justice?”

Last month, central ministries placed ads in newspapers costing crores for Indira Gandhi’s death anniversary, lauding her many great qualities. It would not have cost anything more to add a few lines paying homage to the Sikhs who were killed in the violence that followed. Clearly, a shoe isn’t enough to remind the cynical and insensitive Congress party of the elusive word ‘justice’.

with thanks : source : http://www.outlookindia.com/article.aspx?262944

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Model code of conduct should be imposed on SGPC: Mann

Jalandhar, Nov 21 (PTI) Model code of conduct should be imposed on Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee (SGPC) as its term has already expired, a prominent Sikh leader demanded today.

"SGPC is largely known as mini parliament of Sikhs and as the term of its elected representatives has already expired, the present committee has no right to take any policy decision," President of Shiromani Akali Dal (Amritsar) Simaranjit Singh Maan told reporters here.

He said the Sikh Gurudwara Judicial Commission (SGJC) should immediately impose model poll code of conduct on the Committee.

"We want that SGJC should conduct free and fair election, which is its constitutional responsibility and impose the mandatory code of conduct", he added.

with thanks : source : http://www.ptinews.com/news/387937_Model-code-of-conduct-should-be-imposed-on-SGPC--Mann

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Saturday, November 21, 2009

Blueprint for peace corridor between India and Pakistan

By Ravinder Singh Robin

Amritsar, Nov 20 - ANI: Under the aegis of the Institute for Multi-Track Diplomacy (IMTD), the US based NGO is preparing a blueprint for the peace corridor between India and Pakistan in order to support the safe and easy passage of pilgrims to Gurdwara Kartarpur Sahib.

Gurdwara Kartarpur Sahib is situated in Pakistans Narowal District, where Guru Nanak spent more than 18 years of his life. Sikh pilgrims have been demanding a safe passage to the Gurdwara KartarpurSahib from Dera Baba Nanak for years. The Gurdwara is about four km from the Indian side where corridor is to be constructed.

The NGO has currently enrolled engineers, architects and businessmen from India, Pakistan and the United States for this purpose.

The IMTD is a non-profit organization founded in 1992 by Ambassador John W. McDonald and Dr. Louise Diamond to promote a systems-based approach to peace building.

The IMTD believes that involving professionals would be practical steps in the construction of the corridor that would be a major step in the on going Confidence Building Measures (CBMs) between India and Pakistan.

Surinder Singh, an engineer from USA, who visited the Indian side of Dera Baba Nanak on Friday along with Anudeep Singh and his wife Surjit Kaur informed ANI that with the help of other professional members of the committee they would prepare a master plan of thecorridor.

He said that he has already visited Pakistani side and examined the viability of the proposed construction of the corridor.

It is pertinent to mention that more than 40 acres of land had already been purchased near the Gurdwara Kartarpur Sahib with the help of foreign-based Sikhs, prominent contributors being the American Gurdwara Prabhandhak Committee, J. B. Singh of USA and Ranjit Singh of Switzerland.

Singh said that the idea is to promote a religious corridor linking the Sikh holy sites across the Indo-Pak border, and added that this peace corridor would help bridge the gulf between the peoples of India and Pakistan

Optimist Anudeep Singh, another member of the committee, said that construction of the Kartarpur Corridor is a task that is of utmost importance to the Sikh community and the dream of millions of people will turn into reality soon.

He said that to fulfil this dream the onus lies on leadership on India and Pakistan who should come together for this issue.

The Sikh diaspora has initiated efforts on various levels to include the Gurdwara Kartarpur corridor in bilateral talks between India and Pakistan.

Anudeep Singh told ANI that a number of representatives have already met Prime Minister Dr. Manmohan Singh in this regards and PM assured to take steps in this regards.

Last year, then External Affaira Minister Pranab Mukherjee visited the site to assess the feasibility of reopening the corridor to facilitate easy movement of pilgrims.

In order to assist in the smooth transitioning of the project, the IMTD has formed a committee consisting of five members from India, six from the USA and five from Pakistan.

From India Dr. Jairoop Singh, Vice Chancellor, Anudeep Singh, a businessman, B.S. Goraya a social activist, Kuldeep Singh Wadala an activist for Kartarpur Langah committee.

Renowned Pakistani architect and former Chairman of the Institute of Architects in Pakistan, Syed Azmat Ali Zaidi, will be the project director who will be responsible for implementing the feasibility study from Pakistani side.

Other members are engineer Surinder Singh, Gurcharan Singh of the World Bank, Amar Singh Malhi, board member of the Guru Nanak Foundation of America, and Avtar Singh Pannu, President of the NGO, Sikhs for Justice are among the members of the committee. - ANI

with thanks from : http://www.littleabout.com/news/45768,blueprint-peace-corridor-india-pakistan.html

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Friday, November 20, 2009

View the controversial Video of Prof. Darshan Singh Ragi on Dasam Granth.


with thanks to : Gaganji
SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Sikh Gurdwara judicial panel slaps contempt notice on SGPC

November 19th, 2009 A Kaur

Amritsar, Punjab: In what has come has come as a blow to the SGPC management, the Sikh Gurdwara Judicial Commission (SGJC) has slapped a contempt notice on SGPC chief Avtar Singh Makkar and secretary Dalmegh Singh for allegedly violating the commission directions in respect of commissioning of a private firm for the audit of the SGPC.

The full bench of the commission has fixed December 1 as the next date of hearing in the case. The SGJC has issued the directions on a petition filed by Baldev Singh Sarsa, a leader of the Shiromani Akali Dal (Panch Pardhani) who had sought the revocation of a contract between the SGPC and a Chandigarh-based chartered accountants’ firm, Ms S.S. Kohli and Associates. The SGJC had directed the SGPC authorities on October 20 not to hire the firm at exorbitant monthly charges of Rs 3.5 lakh. Sarsa had pleaded that the contract had violated the norms and SGPC chief Avtar Singh had allegedly indulged in favouritism and nepotism.

The three-member commission bench, headed by Manmohan Singh Brar and comprising Amrik Singh Randhawa and Ajwant Singh Mann, today observed that in spite of the restrictions, the SGPC advertised in the papers to hire a firm and it was nothing but a violation of the directions, sources said.

The SGPC, it is learnt, had passed a resolution in the executive in January giving the contract to the firm and the same was challenged by Sarsa through a petition filed with the commission. The SGPC had publicised the application for tenders on November 11. “This is a clear-cut violation of the commission’s orders,”alleged Sarsa.

With thanks : Source: TNS. Taken from : http://sikhsangat.org/2009/11/sikh-gurdwara-judicial-panel-slaps-contempt-notice-on-sgpc/

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia
subscribe the Sikh blog SikhsIndia

Wednesday, November 18, 2009

Akal Takht pronounces punishment for Jhinda

Amritsar, November 17 (PTI) Akal Takht, the highest Sikh temporal seat here today during a marathon meeting declared quantum of religious punishment for Haryana Sikh Gurdwara Parbandhak Committee leader Jagdish Singh Jhinda and his associates for religious misconduct besides hurting the sentiments of Sikh devotees.

Religious edict issued from Akal Takht directed Jhinda and his four associates to clean shoes, wash utensils of devotees, listen 'Shabad Kirtan' one hour for five days each at four places in Punjab and Haryana including Takht Damdama Sahib at Talwandi Sabo in Bathinda, Takht Kesgarh Sahib at Anandpur, Akal Takht Amritsar and Chhewin Patshahi Gurdwara at Kurukshetra in Haryana.

with thanks : source : http://www.ptinews.com/news/381765_Akal-Takht-pronounces-punishment-for-Jhinda

SikhsIndia
www.sikhsindia.blogspot.com
www.sohnijodi.com

Prime Minister wraps up Indian visit with chaotic tour of Golden Temple

AMRITSAR, India — Prime Minister Stephen Harper wrapped up a three-day tour of India on Wednesday with a chaotic tour of the Sikh Golden Temple in Amritsar.

The prime minister's visit to the crowded, sprawling temple attracted dozens of Indian cameramen and photographers, who turned the tight perimeter around Harper into an angry roiling mosh pit. It was a far different scene earlier in the day in New Delhi when Harper toured the world's largest Hindu temple, strolling through magnificent empty boulevards.

The last Canadian prime minister to visit the Golden Temple - site of a violent clash in 1984 that ultimately led to the bombing of an Air India flight out of Vancouver a year later - was Liberal Jean Chretien in 2003.

A total of 329 people died when the jumbo jet went down in the Atlantic Ocean off the coast of Ireland.

Harper arrives back in Canada on Thursday morning.

with thanks : source : http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5jeX7ws6HV91DE3HWnpCyW3PIFlmg

SikhsIndia

Trimming problem in Sikh community

Waheguru Ji Ka Khalsa
Waheguru Ji Ki Fateh!

I'm Dr. Harleen Kaur, based in New Delhi, India. I am a homoeopathic doctor by profession and a proud Amritdhari Sikh by obsession. I wish to see the Sikhs holding fast to the teachings of our Gurus in today's challenging times, so that we can prove that 'Khalsa kade dolda nahi'.

The problem of trimming (both in girls and boys) is a trouble eating us up for last so many years. It is prudent to nip this serious problem sooner than later, as it is totally against Gurmat and one who indulges in trimming is disobeying the very primary rule of being a Sikh, that of 'not tampering with your body, in any which way'. The same even applies to the girls who wax/thread/shave/pluck their body hair.

With ardas for a high-spirited Qaum,

Dr. Harleen Kaur

Prof. Darshan Singh Ragi

Sat Sri Akal,

We are expecting this CD by 25th of November & if we really get it, we will put it on public screening.

Best Regards

SikhsIndia
http://www.sohnijodi.com/
http://www.sikhsindia.blogspot.com/
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Prof. Darshan Singh Ragi : summoned to Akal Takht Sahib

Controversial Sikh preacher Darshan singh is summoned to Akal Takht Sahib

Amritsar, Punjab: Taking serious note of Prof Darshan Singh concocting a story linking Guru Gobind Singh with a prostitute while doing keertan at gurdwara in New York (USA), Akal Takhat Jathedar Giani Gurbachan Singh summoned Ragi Darshan to Akal Takhat on December 5th, 2009. They decided to summon him after a meeting of Five Singh Sahibans on Nov 17, 2009. Jathedar said that this is a serious issue. Documents regarding this have been obtained from USA.

Prof. Darshan Singh’s narration of a concocted story linking Guru Gobind Singh with a prostitute while doing keertan in American Gurdwara is being condemned here and abroad. Gurmat Sidhant Parcharak, Sant Samaj has already appealed to the Akal Takhat Jathedar Giani Gurbachan Singh to summon Darshan Singh to Akal Takhat. Darshan Singh claims that this story is in Dasam Granth.

Dr. Jodh Singh, who has translated Dasam Granth in English and Hindi, was contacted for clarification. He says that there is no mention of Guru Gobind Singh Ji in this particular story. He further said that this is just a story and not history. It is wrong to consider a story to be history and then attach it with Guru Sahib. He explained that the Dasam Granth has many stories and every story is not a true tale.
Sikh Historian Dr. Jasbir Singh Sabar says that this incident finds no mention in proven Sikh sources. He said that Bhai Sahib Sirdar Kapoor Singh had mentioned “Kissa Anoop Kaur” in detail in his book “Sachi Sakhi”. He said that Guru Gobind Singh was called by once by a prostitute to her house and she served him well. When Guru Sahib asked her for a blessing, she desired that she should have a son like Guru Sahib. Guru Sahib addressed her and said, “Mother, consider me as your son.” Sabar said that Guru Sahib never went anywhere alone. There were always five Singhs with him. He said that Darshan Singh was misleading the Sikhs.

Famous academic Dr Balwant Singh Dhillon said that this incident is listed in the tales. But the subject incident is not linked to Guru and neither is he mentioned anywhere. He also said that Prof Darshan Singh was misleading Sikhs. He said that Prof has earlier tried to mislead Sikhs on the Nitnem banis also.

http://sikhsangat.org/2009/11/controversial-sikh-preacher-darshan-singh-is-summoned-to-akal-takht-sahib/#comment-1638

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Prof. Darshan Singh Ragi - Sikh clergy to listen to CD today - Nov. 16

Controversial Discourse : Sikh clergy to listen to CD today
Varinder Singh : Tribune News Service : Amritsar, November 16

Five Sikh high priests, led by Akal Takht Jathedar Giani Gurbachan Singh, will listen to a CD containing the alleged blasphemous remarks uttered by the former Akal Takht Jathedar, Prof Darshan Singh, during one of his recent discourses in New York, at a meeting at Akal Takht tomorrow.

The CD was given to the Akal Takht Jathedar by “sangats” of New York in support of their complaints against Darshan Singh during the former’s visit there.
Sources said after listening to the CD, the Sikh high priests would decide whether to summon Darshan Singh at Akal Takht to clarify his position or not.
Damdami Taksal has also lodged a complaint with the high priests against Darshan Singh.

“We will decide upon any action after listening to the recording of a programme of Darshan Singh at our meeting tomorrow. We have received a number of complaints in this regard from New York and other places,” said Giani Gurbachan Singh.
However, Darshan Singh said he was ready to appear before Akal Takht whenever asked to do so and “not before any person in particular”.

“It seems that some sort of action is being contemplated against me under pressure from certain quarters. I am ready to present myself before Akal Takht. I will invite the entire panth to come there and answer all questions asked to me in their presence,” said Darshan Singh.

http://www.tribuneindia.com/2009/20091117/punjab.htm#10

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Tuesday, November 17, 2009

Sikh Youth Slate wins in Surrey, Canada


Gurdwara Guru Nanak Sikh Temple to go traditional

SURREY: The determined struggle of the youth to restore the tradition of Gurdwara Sahibs to their pristine glory and ensure that Gurdwaras accomplish the purpose for which they are built, in a remarkable show, the Sikh Youth Slate comprising eighteen dedicated, selfless and committed individuals won the Gurdwara elections early today with a decisive margin of 13,400-7,200.

Their mission is clear and focused, “We are a group of progressive-minded Sikhs, consisting of men and women, students, businessmen, entrepreneurs and professionals from fields such as law, finance and software development. We genuinely desire to work towards the betterment of the community, and share a common focus and direction, centered on unity: We are all Sikhs!”

Not to be outdone with rhetoric and whimper, they seem to have done not only their homework well from the electoral point of view but also emphasized the inclusive character of Sikhism. “It is time to stand shoulder-to-shoulder as Sikhs – whether we are amritdhari or non-amritdhari, whether we are kesdhari, or sehajdhari, whether we have been walking the Sikh path for decades or we are just taking our first baby steps” said their campaign.

And for the cynics, who may still be imputing motives to the youth, the Sikh Youth Slate had this to say, “We are prepared and dedicated to create a progressive gurdwara environment, inclusive to all Sikhs. We consider ourselves to be sevadars tasked with the responsibility of changing the gurdwara from being a place of divisive politics, to being a positive place for congregation, open to everyone!

Not stopping at the Sikhs, they have also clarified that they would be working for humanity at large and ensure that the Gurdwara becomes the fulcrum of community outreach services encompassing all Canadians and those in and around Surrey in particular.

With veteran Sikh-baiter Balwant Singh Gill and company accepting defeat, the stage is set for a new president in Bikramjit Singh Sandhar in early January next year. He was at his humblest best when he truly said, “This service is done by the grace of God, for the well-being of humanity. Thank you to all those who supported this campaign, and all those who volunteered countless hours to make this change happen. Now, the real work begins.”

with thanks : source : WSN

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Monday, November 16, 2009

Can we promote Sikhi, in the Sikhs atleast ?

We just want to promote Sikhi in the sikh community. Hope, even you are thinking likewise, due to the rising percentage of trimmers, vanishing turbans & maa boli Punjabi.

Please suggest, what we can do, what we should do and what we must do, together, to preserve Sikhi in the Sikh community atleast. Please add your comments, suggestions, ideas, views in the comments box, just at the end of this post.

Best regards

SikhsIndia
Guru Granth Sahib Sewak Jatha

White House and Sikh Community Celebrate the Birth Anniversary of Guru Nanak Sahib Ji, Founder of the Sikh Faith

Washington, DC, USA: The White House and the Sikh community celebrated the 540th Gurpurab (birth anniversary) of Guru Nanak Sahib Ji by holding a celestial musical performance yesterday. The White House Office of Public Engagement organized the event which was attended by Sikh organizations and leaders of the Sikh community from around the country. In her speech, Director of Office of Public Engagement, Christina M. Tchen congratulated the Sikh community on the birth anniversary of Guru Nanak Sahib Ji, and thanked both UNITED SIKHS and SCORE for their assistance in organizing the event. Following performances by religious musicians from Gurdwara Darbar Sahib, also known as Harmandir Sahib or the Golden Temple in Amritsar, India, and Sikh Dharma International, various Sikh leaders spoke about Guru Nanak Sahib Ji, and also about the issues of the Sikh community in America.

Harpreet Singh, Legal Director, UNITED SIKHS spoke at the event, stating, “The Sikh community remembers that Guru Nanak Sahib Ji's teachings emphasized speaking forcefully against social evils and injustices. It is pertinent that Sikhs follow Guru Sahib's teaching and speak out against civil, human and religious rights violations of Sikhs and others. Sikh Americans must be pro-active in advocating for their rights and press the government to address issues of employment discrimination, bullying in schools against Sikh children, hate and bias crimes, and religious and racial profiling at airports and borders. Finally, Sikhs must work together to be able to practice their faith freely and wear all five kakaars (articles of faith), including the kirpan (religious sword), at all times, whether in the military, law enforcement, at school, or at events like this one.” We will be having meetings with high level administration officials regarding the kirpan in the weeks to come.


Harpreet Singh, Legal Director, UNITED SIKHS, congratulating the community on Guru Nanak Sahib Ji's Gurpurab, and reminding them of their duty to advocate for justice


Sikh Community Leaders with Officials from the White House Office of Public Engagement


A diverse group of Sikh organizations and individuals attended the event, including but not limited to: Sikh Dharma International, SCORE, Sikh Coalition, Gurdwara Baba Makhan Shah, Sikh Cultural Society NY, and Sikh Youth of America

Ex-City Councilman Richmond, California and Executive Board Member of the California Democratic Party, Harpreet Singh Sandhu also spoke at the event, commenting, “we greatly appreciate the recognition of this important day where millions of Sikhs around the world celebrate the founding of the Sikh faith; it was pleasure to see officials speak so highly of the Sikh community and our identity.”

Commenting on the event, Harbans Singh, a Sikh community leader from New York stated, “We appreciate the White House's outreach to the Sikh Americans and recognition of this important day for the Sikh community.”

Gurdial Singh, President of Gurdwara Ravidass of New York, stated, “President Obama has brought new hope for the equal protection of civil liberties for all Americans, and we are thankful of his support for the Sikh community.”

Again, we would to like to remind the Sikh Community that it is through overcoming our differences and working together that we will be able to overcome challenges to religious identity and our honorable way of life as prescribed by Guru Nanak Sahib Ji.

We thank all Sikh organizations and leaders for participating in this event, and extend our deepest gratitude to the White House for celebrating Guru Nanak Sahib Ji's 540th Gurpurab (birth anniversary); we especially thank Paul Monteiro, Associate Director of the Office of Public Engagement, for inviting a diverse group of organizations and individuals to the meeting.

Issued By:
Jaspreet Singh
Staff Attorney
UNITED SIKHS
law-usa@unitedsikhs.org

SikhsIndia
http://www.sohnijodi.com/
http://www.sikhsindia.blogspot.com/
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Ambassador for Peace : Dr. Gurdeep kaur


Our heartiest congratulations to Dr. Gurdeep kaur for getting
the AMBASSADOR OF PEACE award.


SikhsIndia

Vote underway for control of Surrey's Guru Nanak Sikh temple

By Cheryl Chan, Vancouver Province,
November 16, 2009 12:02 AM

Thousands of Sikhs braved pouring rain and howling winds Sunday night to cast their vote in a pivotal election that will decide the leadership and direction of North America’s second largest Sikh temple.

An hour before polls closed at 8 p.m., voters were still lined up outside Princess Margaret Secondary on 72nd Avenue to elect a new 18-member board of directors for Surrey’s Guru Nanak Sikh temple on Scott Road.

“You’ve never seen anything like this before. People want change,” said Surinder Hehar who was in line for his voter card with his wife and two young boys.

Surrey RCMP cordoned off a two-block radius around the school to ensure voters weren’t intimidated.

At stake is the future direction of the 32,000-member strong temple, which has been riven by two factions — the moderates and fundamentalists — and a contentious debate over furniture in the temple dining hall that erupted into violence twelve years ago.

The moderates, who have controlled the temple for the last decade, have allowed tables and chairs in the common eating area.

It is led in this election race by businessman Harjinder Singh Cheema.

Its challenger, the Sikh Youth slate led by Bikramjit Singh Sandhar, want traditional mats on the floor, but struck a compromise by saying elderly or disabled members will have the option of eating on tables and chairs.

Despite the call to return to the traditional manner of eating in the temple, the Sikh Youth slate bills itself as a group of progressive-minded Sikhs.

It is running three female candidates and has mounted a more aggressive political-style campaign with a website, YouTube campaign videos, and a Twitter presence.

It also offered supporters free bus rides to the school.

The temple’s last president, moderate Balwant Singh Gill stepped down last month after 11 years at the helm.

Last year’s elections saw an upstart youth group headed by Amardeep Singh win by an almost 6,000-vote margin over the moderates, which ran divided slates.

The results were thrown out by B.C. Supreme Court after allegations of fraud on nomination forms.

Instead of a costly court battle, the rival factions decided to hold a second vote.

The result of the vote is not expected until after midnight.

© Copyright (c) Canwest News Service

with thanks : source : http://www.canada.com/life/Vote+underway+control+Surrey+Guru+Nanak+Sikh+temple/2226736/story.html

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Sunday, November 15, 2009

New Ragi jatha : Bibi Gurvinder kaur ji, Delhi wale


New Ragi jatha :
Bibi Gurvinder kaur ji & Bibi Daljeet kaur ji Khalsa, Delhi wale, Can be contacted on Cell number 9268121958.

SikhsIndia

November: The saddest month of the year

Khushwant Singh

November will go down in our history as the saddest month of the year because of what happened in November 1984. Mrs Gandhi was murdered a day earlier. And hell broke loose on Sikhs who had nothing whatsoever to do with her dastardly murder: upwards of 5,000 were slaughtered across India all the way down to Karnataka. On its heels came the Bhopal gas tragedy in which over a thousand were choked to death and thousands more maimed for life.

Have these tragedies lessons to teach? Yes, they tell us how to avoid their recurrence. First, let us take a closer look at the assassination of Mrs Gandhi. I have good reasons to believe that she was averse to deploying the army to clear the Golden Temple to rid it of Bhindranwale and his goons entrenched in the Akal Takht. She was persuaded to do so by her advisers who evidently knew very little about the Sikhs, their history and what the Golden Temple meant to them. She was assured that the operation would be over in a couple of hours as Bhindranwale would lay down arms as soon as he realised he had to face armoured tanks and aircraft. As it transpired, the battle lasted two nights and days with heavy casualties of life and sacred property. When Mrs Gandhi visited the Temple two days later, she was shocked by the sight. There were dead bodies still floating in the sacred tank and the Akal Takht was in ruins. Mark Tully has rightly described it as “The fatal miscalculation”. Mrs Gandhi herself should have known that her life was in peril.

Another aspect of the tragedy, which is rarely mentioned, is the cowardly silence maintained by leaders of the Sikh community, both Akalis and Congressmen, against the hateful utterances of Bhindranwale against Hindus and his gangsters pulling out Hindus from buses and shooting them. They were scared of losing their lives because Bhindranwale only knew one way of dealing with critics — killing them. I know because I was on his hit list for many years. This created a lot of ill-will against Sikhs and is the main reason why so few came to their help when they were attacked. It has not yet got into the skulls of Sikhs living abroad. Many gurudwaras overseas have Bhindranwale’s photographs on display and speakers refer to him as a martyr.

All that is now history. What remains is to punish those who took part in the anti-Sikh pogrom of 1984. Hundreds have been named by eye-witnesses. Barely 20 have been brought to justice. As I keep repeating ad nauseam, crimes unpunished breed criminals. You can be sure if these criminals are not brought to justice soon, many of those who suffered will take to crime.

About the Bhopal gas tragedy, all I can say is that it was caused by criminal neglect of safety measures. We continue to use sub-standard material in laying roads, building houses and factories. We pay the price for doing so.

with thanks : source : http://www.hindustantimes.com/November-The-saddest-month-of-the-year/H1-Article1-476567.aspx

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Saturday, November 14, 2009

United Sikhs - Delhi


United Sikhs - Delhi : We have noticed that there are a lot of needy people who could enjoy the benefits of the Government schemes available, but just because, they are not educated or are not aware of these facilities,they could not. Considering these set of underprivileged people, we UNITED SIKHS - DELHI would like to take an initiative to help all those in need by providing them the complete information about the Government schemes which may benefit them according to their respective needs. We would help in completing the formalities and would guide them in order to get the aid.

For more information, you may contact :
Mrs. Satwinder kaur,
Cell. 9313562539

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Friday, November 13, 2009

French Bank Apologises For Refusing Entry To Turbaned Sikh


“I’m sorry... Also, please kindly accept my apology on behalf of the bank for the unpleasant feelings which could have been felt on that occasion.....the manifestly excessive and improper application of security instructions led to a situation I strongly regret.”: Valerie Manscour, BNP Head of Customer Relations.

Paris, France - A major French bank in Paris, which last month refused entry to a young Sikh customer because he wore a turban, has apologised for its “manifestly excessive and improper security instructions.”

Ranjit Singh, 22, a business entrepreneur and a Sikh customer of the BNP Paribas Bank, arrived on 8th October 2009 at the BNP branch at 168, rue de Belleville, 75019 Paris to carry out a routine inquiry of his bank account. However, he was stopped at the security door by an employee of the bank who gestured to him to remove his turban to enter the bank. Ranjit Singh explained to the employee that the turban is worn as an act of faith and that he wears it all the time. Despite his explanations, the employee called another colleague who repeated the same demand. Still blocked at the security door, Ranjit Singh repeated that he is a client and that he simply wishes to verify his account. After about twenty minutes, without success, Ranjit Singh left feeling humiliated and threatened by the bank’s discriminatory attitude.

Ranjit Singh, 22, Refused entry into BNP bank

“Ranjit Singh contacted the UNITED SIKHS and we wrote to BNP Paribas to ask for an explanation for their discriminatory conduct of refusing entry to a turbaned Sikh,” said Shingara Singh, UNITED SIKHS Director in France.

We pointed out to them that, in 2005, HALDE, the Independent High Commission for Equality and Against Discrimination, had held, in a case involving Raghbir Singh, that the Banque de France had unlawfully discriminated against him when they refused him entry for wearing a turban.

The HALDE had held: “In this case refusing the benefit of a legally-granted right on the grounds of physical appearance or affiliation or non affiliation, actual or assumed with a ethnic group, nation, “race” or specific religion, is a discrimination.” The HALDE had also recognized that the refusal of entry was disproportionate because the Sikh turban does not hinder identification.

Valerie Manscour, BNP Head of Customer Relations, wrote to UNITED SIKHS on 22nd October 2009 and said, “I’m sorry about the events that you describe. Also, please kindly accept my apology on behalf of the bank for the unpleasant feelings which could have been felt on that occasion.” She also indicated that “the manifestly excessive and improper application of security instructions led to a situation I strongly regret.” The letter may be read here. You can also read the letter in French here.

UNITED SIKHS will be writing to the BNP bank to ensure that it changes its policy, procedure and practice so that it expressly requires its security staff to allow entry to a turbaned Sikh. We will also offer to provide sensitivity training to the bank’s staff so that they are more aware of the Sikh community and its identity.

Ranjit Singh commented on the experience: "Being born and raised in France I did not understand why they treated me in this way. I never thought I would be discriminated because of my religion. This incident will always be on my mind every time I enter a public building. I continue to feel both angry and sad that I was humiliated in public.”

The dastaar (Sikh turban) is the most recognizable feature of a Sikh. It is an inextricable part of the Sikh identity and is worn by a Sikh at all times, to cover the kesh (unshorn hair), one of the five articles of faith that initiated Sikhs are required to maintain. The requirement of unshorn hair and a dastaar tied over it has been codified in the Sikh Code of Conduct (Sikh Rehat Maryada).

To read a previous press release on UNITED SIKHS advocacy efforts for the right to wear a turban, please visithttp://www.unitedsikhs.org/PressReleases/PRSRLS-15-12-2008-00.htm

Thursday, November 12, 2009

Sikhnet Sevadar - Gurumustuk Singh Khalsa

By Gurumustuk Singh Khalsa :

I was born on March 24th, 1975 in Los Angeles, California. from the most wonderful mother S.S. Sat Kirin Kaur Khalsa & father Govinda Singh Khalsa. My mother was raised Jewish and my father was raised in the Christian religion. They both came into contact with Sikhism after studying Kundalini Yoga & Meditation with Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogi Ji. As they spent more time with Yogi Bhajan they became more and more interested in wearing a turban and living as Sikhs. A few years later they adopted the Sikh religion and were arranged to be married. Two years later I was born.From early on, my parents instilled in me the values and practices of living as a Sikh. We would get up early in the morning, take a cold shower (which I dreaded at the time), and then get together with many of the other Sikhs in our area to recite Japji and practice Kundalini Yoga (to stretch and exercise our bodies). After the yoga we would do about an hour of meditation to various mantras from the Siri Guru Granth Sahib, followed then by Gurdwara. This started our day by giving 2-1/2 hours to the Guru......10% of our day. I studied in India for about 11 years (1983 - 1994) during which I developed many different interests and passions, including photography, computers, wood carving, electronics, basket ball, fixing and making every thinkable gadget, Kundalini yoga and meditation, singing, and understanding the mind, body and spirit.


Plz read more about Sikhnet Sevadar : Gurumustuk Singh Khalsa at :
http://fateh.sikhnet.com/s/Gurumustuk

SikhsIndia

Sikh Blog "SikhsIndia"

If you like the Sikh Blog SikhsIndia, please support us by contributing News, Pics, Vids related to Sikhs from your area. Please forward about this blog to your Sikh friends & relatives. You are also requested to SUBSCRIBE it for a daily mail of updates direct into your mail box. We assure, no spam. If you wish to see any more details, any changes, any suggestions, please use our COMMENTS BOX below. We will be thankful to you.

With best regards

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
a sikh web portal with pics, vids, details on Sikhism & Sikh matrimonial.
www.sikhsindia.blogspot.com
A sikh blog for latest sikh news, views, pics, vids
www.groups.yahoo.com/group/sikhsindia

Sikh leaders seek UN intervention in 1984 riots cases

New Delhi, Nov 11 (PTI) Leaders from a group of Sikh organisations today appealed to UN Secretary General Ban Ki Moon to intervene immediately to bring justice to the victims of the 1984 anti-Sikh riots.

Leaders from Khalsa Action Committee, Dal Khalsa, Punjab Human Rights Organisation, Shiromani Panthic Council, and Shiromani Akali Dal (Panch Pardani) met UN officials at its Information Centre here to submit a memorandum, saying unless it intervened, human rights enshrined in the Universal Declaration would be seriously jeopardised.

Noting that official figures put the number of Sikhs killed in 1984 in Delhi alone at 2,733, the leaders said in the memorandum that the victims' families were still waiting for justice, 25 years after the carnage.

with thanks : source : http://www.ptinews.com/news/372740_Sikh-leaders-seek-UN-intervention-in-1984-riots-cases

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

SAD to raise anti-Sikh riots issue in Parliament

Ferozepur, Nov 11 (PTI) The ruling SAD in Punjab will raise the 1984 anti-Sikh riots issue during the winter session of Parliament to combat what it called Congress's attempts to scuttle trial of its leaders including Jagdish Tytler and Sajjan Kumar in connection with the carnage.

Announcing this while addressing a series of 'sangat darshan' programmes in Jalalabad constituency here, Punjab Deputy Chief Minister and SAD President Sukhbir Singh Badal said his party will make all effort to ensure that the ongoing trials in cases related to the 1984 anti-Sikh riots were expedited and brought to their logical conclusion.

Asserting that the party is all set to raise the issue during the forthcomiong winter session of Parliament along with like-minded parties, he said the alleged perpetrators of the Sikh massacre would be definitely brought to book.

with thanks : source : http://www.ptinews.com/news/372649_SAD-to-raise-anti-Sikh-riots-issue-in-Parliament

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Wednesday, November 11, 2009

NEW SikhNet Radio iPhone Application

Finally, the long awaited SikhNet Radio iPhone App is available. It allows fast, easy streaming of all 15 existing SikhNet radio channels directly to your iPhone and will accommodate new music channels as they are added.

Now you can easily listen to SikhNet Radio anytime and anywhere you go. This includes the five main SikhNet Gurbani channels plus ten live Gurdwara audio broadcasts from all around the world. Music can be streamed in high bitrate for the best sound quality, or in low bitrate for when your data connection is slow.

You can go to the iTunes store and open the app to download it in iTunes on your computer or you can download it directly on your iPhone (or in the iTunes store) by simply searching for "sikhnet".

SikhsIndia
www.sohnijodi.com
www.sikhsindia.blogspot.com

Tuesday, November 10, 2009

Sd. Bhupinder singh Kohli - few pics

These are the pics from the routine but busy life of Sd. Bhupinder singh ji Kohli, who has become a well known face in Mumbai areas. We must support him in his humanitarian efforts.
With best wishes
SikhsIndia


Monday, November 9, 2009

Sd. Bhupinder singh ji Kohli - in the service of mankind : view press articlesPlease view Press Articles related to Sd. Bhupinder singh Kohli ji, in the service of mankind. A detailed report on him alongwith pics can be viewed at :

Sd. Bhupinder singh Kohli - in the service of mankindPlease view Press Articles related to Sd. Bhupinder singh Kohli ji, in the service of mankind. A detailed report on him alongwith pics can be viewed at : http://www.sohnijodi.com/Sikh%20Personalities.htm