Tuesday, November 19, 2019

Delhi CM Shared pics of his visit to our Gurudwara Krishna Nagar

CM Arvind Kejriwal at Gurudwara Krishna Nagar

CM Arvind Kejriwal at Gurudwara Krishna Nagar

Celebrating 550th Parkash Purab of Guru Nanak Sahib at Gurudwara Krishna Nagar.

Celebrating 550th Parkash Purab of Guru Nanak Sahib ji

Sehaj Path !

Sehaj Path !

Sehaj Path !

Sehaj Path

Harleen the StoryTeller !