Thursday, April 25, 2019

Parbhat feri on the Parkash Purab of Guru Teg Bahadar Sahib ji

Parbhat Feri from Gurudwara Krishna Nagar to Gurudwara Sis Ganj Sahib.

Parbhat feri reached Red Fort, Delhi

Parbhat feri mid way Langar Parshad

Parbhat Feri - Gurudwara Krishna Nagar to Gurudwara Sis Ganj Sahib.

Parbhat Feri from Gurudwara Krishna Nagar to Gurudwara Sis Ganj Sahib.

Parbhat Feri to Gurudwara Sis Ganj Sahib